voidassembly progenitrix v∞, 14 November 2019

voidassembly pro­gen­itrix v∞‘s latest playl­ist, fea­tur­ing Aaron Novik, Annie Anxi­ety, Anouar Bra­hem, Bil­lie Hol­i­day, b l a c c l o d g e, Lavinia, Milt Jack­son, Resa­voir, Thug­widow, and VVV.

voidassembly progenitrix v∞, 24 May 2019

voidassembly_progenitrix_v∞‘s latest playl­ist, fea­tur­ing Fae & Seffi, Favreuille/Motury/Orins, Kem­istry & Storm, Mark Lyken, Sone Insti­tute, Thug­widow, valyri, Ves­sel, Vinyl Dial, and Yoshimi.